header object

Bethaniëkerk

 

Zondag 21 januari 2018 - 10.00 uur - Leesdienst

Tekst: HC Zondag 50:

Welke is de vierde bede?
Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is: Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen , opdat wij daardoor erkennen, dat Gij de enige oorsprong alles goeds zijt , en dat noch onze zorg en arbeid, noch uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen , en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op U alleen stellen.

Zondag 21 januari 2018 - 16.00 uur - Ds. H van der Heiden

Tekst: Johannes 1 vers 41-43a:

Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee, die het van Johannes gehoord hadden, en Hem gevolgd waren.
Deze vond eerst zijn broeder Simon, en zeide tot hem: Wij hebben gevonden den Messias, hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus.
En hij leidde hem tot Jezus.

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Bethaniëkerk

 

Zondag 14 januari 2018 - 10.00 uur - Leesdienst

Tekst: HC Zondag 49:

Welke is de derde bede?
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Dat is: Geef, dat wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken , en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn ; opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen en uitvoeren , als de engelen in den hemel doen.

Zondag 14 januari 2018 - 15.30 uur - Ds. W. Harinck

Tekst: Matt. 5 vers 6:

Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Bethaniëkerk

 

Zondag 7 januari 2018 - 10.00 uur - Ds. J. Driessen

Tekst: Mattheüs 3 vers 2:

En zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

 

Ochtenddienst beluisteren

=====================================================================================================

Bethaniëkerk - Nieuwjaarsdag

 

Maandag 1 januari 2018

Tekst: 2 Petrus 3 vers 13:

Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

 

Ochtenddienst beluisteren

=====================================================================================================

Eben-Haëzerkerk - Oudjaarsdag

 

Zondag 31 december 2017- 10.00 uur - Leesdienst

 

Zondag 31 december 2017 - 15.30 uur - Ds. W. Harinck. (laatste reguliere dienst Eben-Haëzerkerk)

 

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Bethaniëkerk

 

Maandag 25 december 2017 - 10.00 uur - Ds. J. Driessen (1e kerstdag)

Tekst: Lukas 2 vers 1-7:

En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.
Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrie stadhouder was.
En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.

Maandag 25 december 2017 - 15.30 uur - Ds. W. Harinck

Tekst: Matt. 1 vers 16-17:

En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus.
Al de geslachten dan, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de Babylonische overvoering, zijn veertien geslachten; en van de Babylonische overvoering tot Christus, zijn veertien geslachten.

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Eben-Haëzerkerk

 

Zondag 24 december 2017- 10.00 uur - Leesdienst

 

Zondag 24 december 2017 - 18.30 uur - Ds. M.H. Schot

 

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Bethaniëkerk

 

Zondag 17 december 2017 - 10.00 uur - Ds. H. Paul

Tekst: Lukas 1 vers 28-33 (32a):

Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden;

 

Ochtenddienst beluisteren

=====================================================================================================

Eben-Haëzerkerk

 

 

Zondag 10 december 2017 - 16.30 uur - Leesdienst 

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Bethaniëkerk

 

Zondag 3 december 2017 - 10.00 uur - Leesdienst

Tekst: HC Zondag 46:

Vraag 120
Waarom heeft ons Christus geboden, God alzo aan tespreken: Onze Vader?
Opdat Hij van stonde aan, in het begin onzes gebeds, in ons dekinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekke, welke beide de grond onzesgebeds zijn, namelijk, dat God onze Vader door Christus geworden is, en dat Hijons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij Hem met een recht geloof bidden, danonze vaders ons aardse dingen ontzeggen.
Vraag 121
Waarom wordt hier bijgevoegd: Die in de hemelen zijt?
Opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aardselijk denken ,en van zijn almachtigheid alle nooddruft des lichaams en der ziel verwachten.

Zondag 3 december 2017 - 16.30 uur - Ds. J. Driessen

Door een storing is het eerste gedeelte van de opname weggevallen. De dienst begint direct met de preek

Tekst: Psalm 40 vers 7-9:

Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt mij de oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geeist.
Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de rol des boeks is van mij geschreven.
Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden mijns ingewands.

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

­