header object

Bethaniëkerk

 

Zondag 19 november 2017 - 10.00 uur - Ds. W. Harinck (Heilig Avondmaal)

Tekst: Hooglied 2 vers 4:

Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij

Zondag 19 november 2017 - 16.30 uur - Ds. W. Harinck

Tekst: Hooglied 2 vers 7:

Ik bezweer u, gij, dochteren van Jeruzalem! die bij de reeen, of bij de hinden des velds zijt, dat gij die liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het dezelve luste!

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Eben-Haëzerkerk

 

Zondag 12 november 2017- 10.00 uur - Ds. A.B. van der Heiden (voorbereiding)

 

Zondag 12 november 2017 - 16.30 uur - Ds. A.B. van der Heiden

 

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Bethaniëkerk

 

Zondag 5 november 2017 - 10.00 uur - Leesdienst

Tekst: Romeinen 10 vers 6 en 7:

Maar de rechtvaardigheid, die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal in den hemel opklimmen? Hetzelve is Christus van boven afbrengen.
Of, wie zal in den afgrond nederdalen? Hetzelve is Christus uit de doden opbrengen.

Zondag 5 november 2017 - 17.00 uur - Leesdienst

Tekst: HC Zondag 45:

Vraag 116
Waarom is het gebed den Christenen van node?
Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke Godvan ons vordert , en dat God zijn genade en den Heiligen Geest alleen aandiegenen geven wil, die Hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom biddenen daarvoor danken.
Vraag 117
Wat behoort tot zulk een gebed, dat Gode aangenaam is envan Hem verhoord wordt?
Eerstelijk, dat wij alleen den enigen waren God, die zich in zijnWoord ons geopenbaard heeft , om al hetgeen dat Hij ons geboden heeft tebidden , van harte aanroepen. Ten andere, dat wij onzen nood enellendigheid recht en grondig kennen , opdat wij ons voor het aangezichtzijner majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat wij dezen vasten grond heben, dat Hij ons gebed, niettegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des HeerenChristus' wil zekerlijk wil verhoren , gelijk Hij ons in zijn Woord beloofdheeft.
Vraag 118
Wat heeft ons God bevolen van Hem te bidden?
Alle geestelijke en lichamelijke nooddrukt , welke de HeereChristus begrepen heeft in het gebed,dat Hij ons zelf geleerd heeft.
Vraag 119
Hoe luidt dat gebed?
Onze Vader, die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Bethaniëkerk

 

Zondag 29 oktober 2017 - 10.00 uur - J. Driessen (Heilige Doop)

Tekst: Exodus 14 vers 30a:

Alzo verloste de Heere Israël aan dien dag uit de hand der Egyptenaren

Zondag 29 oktober 2017 - 17.00 uur - Leesdienst

Tekst: HC Zondag 44:

Vraag 113
Wat eist van ons het tiende gebod?
Dat ook de de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in onshart nimmermeer kome, maar dat wij ten allen tijde van ganser harte aller zondenvijand zijn en kust tot alle gerechtigheid hebben.
Vraag 114
Maar kunnen degenen, die tot God bekeerd zijn, dezegeboden volkomenlijk houden?
Neen zij; maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit levenzijn, hebben maar een klein beginsel dezer gehoorzaamheid ; doch alzo, datzij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige, maar naar al de gebodenGods beginnen te leven.
Vraag 115
Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien gebodenprediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan?
Eerstelijk, opdat wij ons leven lang onzen zondigen aard hoe langer hoe meer leren kennen , en des te begeriger zijn, om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen, en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken.

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Eben-Haëzerkerk

 

Zondag 22 oktober 2017 - 10.00 uur - Leesdienst

 

Zondag 22 oktober 2017 - 17.00 uur - Leesdienst Zondag 43 HC

 

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Bethaniëkerk

 

Zondag 15 oktober 2017 - 10.00 uur - Leesdienst

Tekst: HC Zondag 42 ( preek van ds C. Harinck ):

Vraag 110
Wat verbiedt God in het achtste gebod?
God verbiedt niet alleen dat stelen en roven , hetwelk deOverheid straft; maar Hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen,waarmede wij onzes naasten goed denken aan ons te brengen , hetzij metgeweld, of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar , munt,woeker , of door enig middel, van God verboden; daarenboven ook allegierigheid , alle misbruik en verkwisting zijner gaven.
Vraag 111
Maar wat gebiedt u God in dit gebod?
Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag, bevordere; met hem alzo handele, al ik wilde, dat men met mij handelde ; daarenboven ook, dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik den nooddruftige helpen moge.

Zondag 15 oktober 2017 - 16.30 uur - Ds. J.S. van der Net

Tekst: Mattheüs 8 vers 28-34:

En als Hij over aan de andere zijde was gekomen in het land der Gergesenen, zijn Hem twee, van den duivel bezeten, ontmoet, komende uit de graven, die zeer wreed waren, alzo dat niemand door dien weg kon voorbij gaan.
En ziet, zij riepen, zeggende: Jezus, Gij Zone Gods! wat hebben wij met U te doen? Zijt Gij hier gekomen om ons te pijnigen voor den tijd?
En verre van hen was een kudde veler zwijnen, weidende.
En de duivelen baden Hem, zeggende: Indien Gij ons uitwerpt, laat ons toe, dat wij in die kudde zwijnen varen.
En Hij zeide tot hen: Gaat heen. En zij uitgaande, voeren heen in de kudde zwijnen; en ziet, de gehele kudde zwijnen stortte van de steilte af in de zee, en zij stierven in het water.
En die ze weidden, zijn gevlucht; en als zij in de stad gekomen waren, boodschapten zij al deze dingen, en wat den bezetenen geschied was.
En ziet, de gehele stad ging uit, Jezus tegemoet; en als zij Hem zagen, baden zij, dat Hij uit hun landpalen wilde vertrekken.

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Eben-Haëzerkerk

 

Zondag 8 oktober 2017 - 10.00 uur - Ds. J.W. Verweij

 

Zondag 8 oktober 2017 - 16.30 uur - Ds. J.W. Verweij

 

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Bethaniëkerk

 

Zondag 1 oktober 2017 - 10.00 uur - Ds. W. Harinck

Tekst: Micha 7 vers 18-20:

Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft, en de overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid; want Hij heeft lust aan goedertierenheid.
Hij zal Zich onzer weder ontfermen; Hij zal onze ongerechtigheden dempen; ja, Gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen.
Gij zult Jakob de trouw, Abraham de goedertierenheid geven, die Gij onzen vaderen van oude dagen af gezworen hebt.

Zondag 1 oktober 2017 - 16.30 uur - Ds. J. Driessen

Tekst: Handelingen 2 vers 42:

En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden.

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Zondag 24 september 2017 - 10.00 uur - Ds. J.B. Zippro

Deze dienst is gehouden in Scheveningen

Zondag 24 september 2017 - 16.00 uur - Ds. G.W.S. Mulder

Tekst: Openbaringen 5 vers 6:

En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Zondag 17 september 2017 - 10.00 uur - Leesdienst

Tekst: HC Zondag 41 ( preek van ds. C. Harinck ):

Vraag 108
Wat leert ons het zevende gebod?
Dat alle onkuisheid van God vervloekt is , en dat wij daarom,haar van hart vijand zijnde , kuis en ingetogen leven moeten , hetzij inden heiligen huwelijken staat of daarbuiten.
Vraag 109
Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken endergelijke schandelijkheden?
Dewijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo wil Hij, dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren; daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden , gedachten, lusten , en wat den mens daartoe trekken kan.

Zondag 17 september 2017 - 18.30 uur - Ds. B. Labee

Tekst: Openbaringen 4 vers 2-3:

En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon.
En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien der steen Smaragd gelijk.

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

­